Văn bản pháp quy

quyet dinh

DANH SÁCH BAN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

PHÒNG GD-ĐT  QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                        TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:         /QĐ-THQX2                                   Quảng Xuân, ngày    tháng 10  năm 2018   QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập…
quyet dinh

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN   Số:  01/KH-THS2QX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Quảng Xuân,  ngày     tháng 9  năm 2017   KẾ HOẠCH