QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban chỉ đạo hội khỏe Phù đổng

Tháng Mười Một 1, 2018 7:47 sáng

             PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH 2 QUẢNG XUÂN                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:      /QĐ-THQX2                                   Quảng Xuân, ngày     tháng 10  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo hội khỏe Phù đổng

Năm học 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG TIỂU HỌC  SỐ 2 QUẢNG XUÂN

    Căn cứ vào Nghị định số 43/2006/NĐ- CP ngày 25/6/2006 của Chính phủ, quy đinh về quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ công văn số 22/PGDĐT-GDTH ngày 19/9/2018 của Phòng GD-ĐT Quảng Trạch về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học;

Căn cứ kế hoạch số 18/KH-THQX2 ngày 20/9/2018 trường TH số 2 Quảng Xuân;

Xét đề nghị bộ phận chuyên môn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo hội khỏe phù đổng năm 2018-2019 gồm các Ông (bà)có tên sau (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm căn cứ vào các văn bản của cấp trên để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện hội khỏe cấp trường năm học 2018-2019 an toàn có hiệu quả.

Ban chỉ đạo căn cứ vào thành tích của các vận động viên để tuyển chọn đội tuyển tham gia hội khỏe các cấp sắp tới.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

– Như điều 1;

– Lưu: VP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo QĐ số:      / QĐ-HT  ngày 10 năm 2018của  Hiệu trưởng trường TH số 2 Quảng Xuân)

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Phạm Thị Tuyết Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Phan Thị Thu P.Hiệu trưởng Phó ban
3 Bùi Thị Thúy Hà Tổ trưởng Uỷ viên
4 Võ Thị Như Hoa Tổ phó Uỷ viên
5 Dương Ngọc Linh Giáo viên Uỷ viên
6 Dương Thị Thanh Tâm Tổ trưởng Uỷ viên
7 Lê Thị Mỹ Hạnh Tổ phó Uỷ viên
8 Cao Tiến Dũng TPT- Đội Uỷ viên
9 Nguyễn Thị Hương Giang  TT tổ VP Ủy viên

(Danh sách này gồm có 9 người)./.