QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra định kỳ giữa kỳ 1 Năm học 2018-2019

Tháng Mười Một 1, 2018 7:53 sáng
PHÒNG GD& ĐT QUẢNG TRẠCH

 TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN

  Số:  25/QĐ-HT

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc 

Quảng Xuân, 31 tháng 10  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra định kỳ giữa kỳ 1 

Năm học 2018-2019

 

                             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG XUÂN

       Căn cứ  Điều lệ trường TH ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/ TT-BGDĐT  ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

         Căn cứ  công văn số 22/PGDĐT-GDTH ngày 19/9/2018 của Phòng GD-ĐT Quảng Trạch về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường TH số 2 Quảng Xuân,

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra định kỳ giữa kỳ 1, năm học 2018-2019 gồm các ông (bà):( có danh sách kèm theo).

        Điều 2. Hội đồng coi, chấm kiểm tra thực hiện theo đúng quy chế kiểm tra hiện hành.

Thời gian làm việc của hội đồng bắt đầu từ 6 giờ 45 phút ngày 02 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Các bộ phận KHTV, chuyên môn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Phòng GD-ĐT(để b/c);
  • Lưu VT.                                                                                                                                                           Phạm Thị Tuyết

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI VÀ CHẤM KIỂM TRA  GIỮA HỌC 1

NĂM HỌC: 2018-2019

Kèm theo Quyết định số:25 QĐ-HT ngày  31/ 10/2018 của Hiệu trưởng trường TH số 2 Quảng Xuân.

 

TT Họ và tên Chức vụ Coi KT Chấm KT Ghi chú 
01 Phạm Thị Tuyết Hiệu Trưởng Chủ tịch
02 Phan Thị Thu P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch
03 Cao Tiến Dũng Giáo viên-TPT Đội Thư ký
04 Võ Thị Như Hoa Giáo viên Coi KT Chấm KT
05 Dương Thị Huyền Giáo viên Coi KT Chấm KT
06 Đinh Thị Thanh Tuyền Giáo viên Coi KT Chấm KT
07 Phạm Thị Tiến Giáo viên Coi KT Chấm KT
08 Dương Thị Mùi Giáo viên Coi KT Chấm KT
09 Phạm Thị Phương Giáo viên Phục vụ
10 Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên Phục vụ

                          Danh sách này gồm có 10 người./.