Thành lập Tổ công tác viên Thư viện Năm học 2016-2017

Tháng Mười Một 1, 2016 9:38 sáng
 PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH SỐ 2 Q. XUÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số: 25 /QĐ-HT               Quảng Xuân, ngày 26 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ công tác viên Thư viện

Năm học 2016-2017

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG XUÂN

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ ND số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sợ nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 61/1998/QĐ-BGĐ&ĐT ngày 06/11/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế vè tổ chức và hoạt động Thư viện trường phổ thông;

Căn cứ công văn số 380/PGDĐT-GDTH ngày 18/10/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch về hướng dẫn công tác Thư viện năm học 2016-2017;

Theo đề nghị của Ban giám hiệu.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập tổ công tác thư viện năm học 2016-2017 gồm các ông, bà (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Tổ công tác viên thu viện có trách nhiệm giúp đỡ  cán bộ thư viện tổ chức các hoạt động của Thư viện theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ của các thành viên do tổ trưởng phân công

Điều 3: Các tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên, học sinh và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu  thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng);

– Như điều 3 (t/h);

– Lưu: Thư viện, VP, hồ sơ;

– Đăng Website.  

        DANH SÁCH TỔ CỘNG TÁC VIÊN THƯ VIỆN NĂM  HỌC 2016-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HT ngày26 tháng 10 năm 2016)

của Hiệu trưởng trường TH số 2 Quảng Xuân

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Phạm Thị Tuyết Hiệu trưởng Tổ trưởng
2 Phan Thị Thu Phó Hiệu trưởng Tổ phó
3 Phạm Thị Phương Nhân viên TV-TB Tổ phó
4 Bùi Thị Thúy Hà Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên
5 Dương Thị Thanh Tâm Tổ trưởng Chuyên môn Thành viên
6 Nguyễn Thị Hương Giang Tổ trưởng Văn phòng Thành viên
7 Vũ Thị Lan Phượng Tổ phó Chuyên môn Thành viên
8 Lê Thị Mỹ Hạnh Tổ phó Chuyên môn Thành viên

(Danh sách này có 8 người)./.