Thành lập Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy Trường Tiểu học số 2 Quảng Xuân

Tháng Mười Một 1, 2016 9:42 sáng
 PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH

 TRƯỜNG TH SỐ 2 Q. XUÂN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:     /QĐ-HT               Quảng Xuân, ngày 30 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy

Trường Tiểu học số 2 Quảng Xuân

Năm học 2016-2017

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG XUÂN

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 và Nghị định số: 35/2003/NĐ.CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy;

Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy năm học 2016-2017;

Căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, để chủ động phòng cháy, chữa cháy, giảm nhẹ đến mức thấp nhất do cháy nỗ và thiên tai gây ra trong năm học 2016-2017.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy năm học 2016-2017 gồm các ông (bà) có tên và giữ chức vụ như sau (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các ông (bà) có tên trong Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy có nhiệm vụ thực hiện xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy năm học 2016-2017 theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy ngành Giáo dục&Đào tạo Quảng Trạch.

Điều 3: Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Ban Chỉ huy PCCC (B/c);

– Công an Xã (hộ trợ);

– Các ông (bà) có tên tại điều 1 (t/h)

– Lưu: VP.  

               DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG XUÂN

 NĂM  HỌC 2016-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HT ngày   tháng 08 năm 2015)

 

STT Họ và tên Chức vụ Giữ nhiệm vụ
01 Dương Luyến Hiệu trưởng Trưởng ban
02 Phạm Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban
03 Cao Tiến Dũng Tổng phụ trách Đội Thành viên
04 Phạm Xuân Tịch Bảo vệ Thành viên
05 Dương Thị Thanh Tâm Giáo viên Thành viên
06 Cao Tiến Dũng Giáo viên Thành viên
07 Võ Thị Quế Giáo viên Thành viên
08 Phan Thị Thu Giáo viên Thành viên
09 Trương Thị Lệ Hằng Giáo viên Thành viên
10 Nguyễn Thị Hương Giang Nhân viên Thành viên

(Danh sách này có 10 người)./.