ƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tháng Mười 13, 2017 8:02 sáng

Tuần lễ học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, là một hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là cơ hội để các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước chia sẻ nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời là dịp để tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Tuần lễ cũng nhằm phát triển văn hóa đọc trong các trường và cộng đồng; nâng cao nhận thức cua cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người:

22450738_1311112492350533_1246962072_o 22471976_1311112549017194_1833611181_o 22472139_1311112619017187_2097922418_o 22473500_1311112609017188_750200876_o 22494750_1311112552350527_193710635_o 22494759_1311112755683840_657197067_o 22494788_1311112652350517_2059742704_o 22522187_1311112472350535_1256849363_o 22532435_1311112469017202_1489352959_o 22546950_1311112595683856_557098284_o 22551035_1311112512350531_1112777191_o